NAPRAWA PŁYT INDUKCYJNYCH

Napra­wiamy płyty induk­cyjne każ­dej marki. Zarówno tych najbar­dziej popu­lar­nych jak: Elec­tro­lux, Amica, Whirl­pool, Sam­sung, Master­cook, Bosch, AEG itd., jak i bar­dziej wyma­ga­ją­cych marek pre­mium: De Die­trich, Miele, Smeg, Küp­pers­busch, Gag­ge­nau i Neff.

W naszym ser­wi­sie sta­wiamy przede wszyst­kim na sku­tecz­ność. Jeste­śmy wyspe­cja­li­zo­wani w napra­wie elek­tro­niki a napraw doko­nu­jemy na warsz­ta­cie. Dzięki temu sku­tecz­nie ratu­jemy ponad 95% przy­ję­tych płyt. Wymiana dro­gich modu­łów to dla nas osta­tecz­ność. Zaw­sze w pierw­szej kolej­no­ści rege­ne­ru­jemy pod­ze­społy. Dla­tego możesz u nas liczyć na wysoką jakość napraw przy zacho­wa­niu roz­sąd­nych cen.

Najczęstsze awarie płyt indukcyjnych

  • płyta wybija korki
  • zepsute pole
  • nie działa po przepięciu lub po zalaniu
  • nie wykrywa garnków
  • płyta wyświetla błędy
  • płyta wybija korki
Close Menu